Privacy policy

Laatste update: 25 juli 2023

Met deze “Privacy Policy” wordt de verwerking van jouw persoonsgegevens meegedeeld door volgende verwerkingsverantwoordelijke: Sparta Ranst Korfbalclub VZW, met maatschappelijke zetel te Groenenbroekstraat 4A, 2520 Ranst  en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BTW BE 0458.372.708 (hierna: “Sparta”).

In deze privacy policy wordt de essentiële informatie meegegeven waarmee jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

Sparta stelt alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1.      Persoonsgegevens die je ons meedeelt:

–      Categorie 1, zonder registratie: jouw websitegedrag

–      Categorie 2: bij registratie op nieuwsbrief: jouw e-mailadres;

–      Categorie 3: contactgegevens;

–      Categorie 4: Lidmaatschapgegevens;

2.2.      Sparta kan gegevens van jouw (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:
– Via serverlogs bij het bezoeken van de website
– Tijdens jouw registratie voor de nieuwsbrief, contactaanvraag en gebruik van de website;
– Bij het aangaan van een lidmaatschap.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1.      Algemene doeleinden:

Sparta zal de bij jouw vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

–       Categorie 1: Het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in pseudoanonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Sparta om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

–       Categorie 2: Het je toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven,… met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden;

–       Categorie 3: Het beantwoorden van een gestelde contactaanvraag via de website.

–       Categorie 4: De vervulling van alle diensten, plichten en services aangaande het lidmaatschap bij onze sportclub.

U bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer de verwerking wordt geweigerd.

Daarnaast worden deze gegevens ook gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen van Sparta.

3.2.      Direct marketing:

Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Sparta jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot de verschillende diensten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken. Deze uitschrijflink wordt op elke verstuurde email vanuit direct marketing oogpunt meegegeven. Uitgeschreven contacten worden maandelijks volledig uit de marketing database verwijderd.

Sparta zal jouw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Sparta en jouw.

Artikel 5 – Waar worden de gegevens verwerkt

Er wordt steeds gewaakt of het verwerken van identificeerbare persoonsgegevens binnen de EER kan plaatsvinden. Wanneer er toch een overdracht gaat plaatsvinden buiten de EER, dan wordt er steeds nagekeken op welke manier passende waarborgen kunnen geïmplementeerd worden (meer info hierover in artikel 12):

Via volgende organisatie vindt er een overdracht plaats buiten de EER.

  • Google – USA (DPF)

Artikel 6 – Jouw rechten

Volgende rechten ten opzichten van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.

6.1.      Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens.

6.2.      Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Sparta. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

6.3.      Recht van verzet:

Je beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.

6.4.      Recht van overdraagbaarheid:

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

6.5.      Recht van intrekking van de toestemming:

Wanneer de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

6.6.      Uitoefening van jouw rechten:

Je kunt jouw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, naar club@spartaranst.com of per post. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.

6.7.      Automatische beslissingen en profiling:

Tijdens de verwerking van jouw persoonsgegevens worden er geen profilingmethodes gebruikt met nadelige automatische impact op de ontvangen diensten.

6.8.      Recht om klacht in te dienen:

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische DPA: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Artikel 7 – Links naar andere websites

7.1.         Sparta is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop Sparta door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van Sparta.

7.2.         Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Over Sparta Ranst

Sparta Ranst is een kleine en familiale korfbalclub met de thuisbasis in Ranst (Millegem) dichtbij Vremde, Wommelgem en Broechem.

Sparta zet vol in op zijn jeugdwerking als lokale sportclub, waarbij de focus er vooral is naar een sportieve ontwikkeling van kinderen en jongeren via de korfbalsport (gemengde teamsport).

Sparta Ranst korfbalclub vzw is aangesloten bij de KBKB (Koninklijke Belgische Korfbalbond).

Sparta Ranst steunt de RESPECT oproep

Steun Sparta via Trooper